тоон интеграл хэлхээний загварчлал, оптимизаци, хөрвүүлэлтийн технологийг судлах бөгөөд FPGA боарданд туршилт хийнэ.