Энэ хичээл нь баримт бэлтгэх LaTeX системийг эзэмшихэд зорилсан нээлттэй хичээл болно.